Działalność Centrum Zdalnej Edukacji


Centrum Zdalnej Edukacji jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej, utworzoną na podstawie Zarządzenia Nr 45/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 kwietnia 2015 roku, powołaną do wspomagania procesu kształcenia oraz prowadzenia działalności usługowej i szkoleniowej w zakresie zdalnej edukacji.

 Do głównych zadań Centrum Zdalnej Edukacji należą w szczególności:
  1. popularyzacja metod i technik kształcenia na odległość i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
  2. prowadzenie działalności usługowej i szkoleniowej w zakresie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,
  3. koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej,
  4. współpraca z jednostkami Uczelni w zakresie wykorzystania zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej,
  5. zarządzanie Platformą Zdalnej Edukacji, utrzymanie oraz udostępnianie jej zasobów,
  6. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w dziedzinie zdalnej edukacji.

Działania Centrum wspiera Rada Programowa Centrum Zdalnej Edukacji, powołana przez Rektora.


Last modified: Monday, 2 November 2020, 11:00 AM