Działalność Centrum

Centrum Zdalnej Edukacji jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej, utworzoną na podstawie Zarządzenia Nr 45/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 kwietnia 2015 roku, powołaną do wspomagania procesu kształcenia oraz prowadzenia działalności usługowej i szkoleniowej w zakresie zdalnej edukacji.

 Do głównych zadań Centrum Zdalnej Edukacji należą w szczególności:
  • koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej,
  • prowadzenie działalności organizacyjnej i informacyjnej w zakresie zdalnej edukacji,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie funkcjonowania i rozwoju zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej,
  • zarządzanie Platformą Zdalnej Edukacji, utrzymanie oraz udostępnianie jej zasobów,
  • świadczenie usług w zakresie zdalnej edukacji pracownikom, doktorantom i studentom Uczelni, 
  • udział w projektach w zakresie zdalnej edukacji,
  • organizowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zdalnej edukacji.

Działania Centrum wspiera Rada Programowa Centrum Zdalnej Edukacji, powołana przez Rektora.


Last modified: Tuesday, 16 July 2019, 3:52 PM